QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
   KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH QUÝ 1 NĂM 2024
   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NĂM 2024
   BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023
   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2024
   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TOẠ ĐÀM KHOA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ CẤP CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NĂM 2024
   BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022
   BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
   KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022
   KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022
   Báo cáo công tác CCHC năm 2021
   Kế hoạch về truyền thống cải cách hành chính năm 2021
   Báo cáo tự kiểm tra chất lượng bệnh viện 06 tháng đầu năm 2021
   Báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2021
   Kế hoạch công tác CCHC năm 2021
   Biên bản kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2020
   Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020
   Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 2019
   Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019
   Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 2018
   Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2018
   Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh 6 tháng đầu năm 2018
   Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
   Thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
   Xây dựng và phát triển tổng thể Bệnh viện Mắt giai đoạn 2016 - 2020
   Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018
   Kế hoạch truyền thông cải cách hành chính năm 2018
   Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29 - CT/TU năm 2018
   Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
   Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018
   Kế hoạch triển khai tập huấn "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" năm 2018
   Báo cáo về truyền thông cải cách hành chính năm 2018
   Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017
Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng