CHI BỘ ĐẢNG

Chi bộ Bệnh viện Mắt Đà Nẵng được tách ra từ chi bộ Liên chuyên khoa của Bệnh viện Đà Nẵng từ tháng 9/1997.

* Chức năng của chi bộ:

Là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh.

* Nhiệm vụ của chi bộ:

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.
- Lãnh đạo công tác tư tưởng.
- Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.
- Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân.
- Xây dựng tổ chức đảng.

Khi mới được tách ra, chi bộ có 12 đảng viên, đa số được trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ đó đến nay, Chi bộ Bệnh viện Mắt phát triển không ngừng. Hiện nay, chi bộ có 24 đảng viên, trình độ chính trị từ trung cấp trở lên có 10 đồng chí; trình độ chuyên môn đại học, trên đại học chiếm 87,5%. Trong những năm qua, chi bộ đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hàng năm có 98,15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.


Các tin tức sự kiện khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng